فصلنامه تخصصی جنگ ایران و عراق (NEGIN) - اهداف و چشم انداز