فصلنامه تخصصی جنگ ایران و عراق (NEGIN) - اصول اخلاقی انتشار مقاله